Shiv Aarti in English

Om Jai Shiv Omkara, Prabhu Har Shiv Omkara।
Brahma,Vishnu,Sadashiv, Ardhangi Dhara॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Ekanan Chaturanan Panchanan Raje।
Hansanan, Garudasan Vrishvahan Saje॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Do Bhuj, Chaar Chaturbhuj Dashabhuj Ati Sohe।
Teeno Roop Nirakhata Tribhuvan Jan Mohe॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Akshamala Vanamala Mundamala Dhari।
Chandan Mrig Mad SoheBhale Shashi Dhari॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Shvetambar Pitambar Baaghambar Ange।
Sankadik Brahmadik Bhootadik Sange॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Kar Madhye Kamandalu Chakra Trishuldharta।
Jagharta Jagkarta Jagpalan Karta॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka।
Pranaavakshar Ke Madhye ,Yah Teeno Ekaa॥
॥ Om Jai Shiv Omkara..॥
Trigunswami Ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave।
Kahat Shivanand Swami, Manvanchhit Phal Pave॥

Om Jai Shiv Omkara..॥
॥ Shiv Aarti End ॥